Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband www.passendonderwijsgroningen.nl staat:

 • welke schoolbesturen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband;
 • de beschrijving van de ondersteuningsprofielen van de scholen;
 • wat de basisondersteuning is van alle scholen in het SwV.

Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?

De Bolster is een christelijke school voor Praktijkonderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Praktijkonderwijs is voor leerlingen met leermoeilijkheden en richt zich binnen het lesprogramma op de domeinen wonen, werken, burgerschap en vrije tijd.

Ons doel is onze leerlingen zodanig onderwijs en ondersteuning te bieden, zodat zij zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen, waarbij ze gebruik maken van hun eigen talenten en mogelijkheden. Het onderwijs is gericht op zowel de theorie- als de praktijkvakken. De leerlingen worden voorbereid op maatschappelijke participatie d.m.v. arbeidstraining, arbeidsoriëntatie en stage, zowel binnen als buiten de school.

diagram

Welke vakken geven we?

Theorie: Nederlands, rekenen, mens en maatschappij, ICT en Engels

Praktijkvakken: Koken, algemene technieken, handvaardigheid, textiel, muziek / drama, EHBO, lichamelijke opvoeding

Praktijkspecialisaties:

 • Zorg & Welzijn
 • Handel & Economie
 • Techniek
 • Groen

Daarnaast zijn er diverse keuzecursussen te volgen.

Vanaf de toelating zal dat wat de leerling wel kan, het uitgangspunt zijn, m.a.w. benut vooral de mogelijkheden van elke afzonderlijke leerling. Deze positieve benadering van de leerling is de centrale houding in de begeleiding en bij de keuzes die worden gemaakt.

De gemiddelde groepsgrootte bedraagt 12 à 14 leerlingen.

Op De Bolster worden leerlingen toegelaten die voor 1 oktober van het cursusjaar 12 jaar zijn geworden en die aangewezen zijn op praktijkonderwijs.

Een leerling komt in aanmerking voor plaatsing wanneer hij/zij voldoet aan een aantal criteria. Globaal kunnen we zeggen dat het IQ tussen de 60 en de 80 moet liggen en een leerachterstand van drie leerjaren op de domeinen taal, lezen en reken.

Wat bieden we aanvullend op de basisondersteuning? (wat kunnen we?)

Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden basisondersteuning aan leerlingen. Deze basisondersteuning geldt voor alle scholen in het samenwerkingsverband en betreft een gezamenlijke afspraak over de basiskwaliteit op het gebied van ondersteuning aan leerlingen.

Niveau 1: voor alle leerlingen

 • Kleine klassen
 • Leerlingenraad
 • Schoolwacht (leerling en docent verzorgen samen pleinwacht).
 • Huisbezoek door mentor.
 • Stage- en arbeidstoeleiding
 • Orthopedagoog, Jeugdarts, Schoolmaatschappelijk werk, Preventief spreekuur leerplichtambtenaar, Jeugdagent.
 • Time-out beleid, Sta op tegen pesten, gezonde en veilige school projecten, HALT voorlichting, Voorlichting verslavingszorg.

Niveau 2: groep

 • Weerbaarheidstraining, Beeld coaching, Inzet onderwijsassistenten.
 • Toeleidingstraject naar het MBO.

Niveau 3: leerling

 • Begeleiding in sociale vaardigheid voor leerlingen in met o.a. autismespectrumstoornis (ASS), Logopedie, Remedial Teaching(extra training: o.a Kurzweil training t.b.v. ondersteuning bij dyslexie)
 • Creatieve Communicatie, Motorische Remedial Teaching, Counselor gespecialiseerd in rouw- en verdriet verwerking.

De commissie van begeleiding die bestaat uit de orthopedagoog, de ondersteuningscoördinator en de teamleider.

Wat zijn de grenzen aan onze ondersteuning? (wat kunnen we niet?)

Bij alles geldt dat steeds onderzocht moet worden, welke onderwijsbehoefte een leerling heeft en of wij daar als school aan kunnen voldoen. We komen aan de grens van onze mogelijkheden, als de ontwikkeling van een leerling stagneert en door het gedrag van een leerling, de veiligheid en het welzijn van andere leerlingen niet meer gewaarborgd kan worden.

Ook bereiken we een grens als we niet de juiste ondersteuning voor de praktijk en de dagelijkse gang van zaken kunnen bieden, omdat specialistische hulp noodzakelijk is. Hierbij valt b.v. te denken aan blinde kinderen. (Cluster 1 leerlingen). Dat geldt overigens niet voor leerlingen met een beperkt gezichtsvermogen. Die kunnen, met specifieke. aanpassingen, goed hun weg vinden in het Praktijkonderwijs.

Bij aanmelding

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor plaatsing op onze school niet tot de mogelijkheden behoort. Hiervan kan sprake zijn als we ook met aanvullende ondersteuning in de school en eventueel vanuit gemeenten:

 • niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling en als het uitstroomperspectief van de leerling niet kan worden gerealiseerd.
 • als de school, vanwege het plaatsen van de leerling, niet in staat is om de veiligheid en rust te waarborgen.

In de schoolgids zijn de geldende afspraken, regels en procedures vastgelegd.

Na plaatsing

Indien het op school na plaatsing niet lukt om de ondersteuning voor de leerling passend vorm te geven, dan heeft de school een inspanningsverplichting die als volgt wordt vormgegeven:

In samenwerking met ouders / verzorgers, commissie van begeleiding en het Expertise en Consultatie team (ECT) wordt een plan van aanpak gemaakt voor een andere invulling van het onderwijs.

Wat zijn onze ambities?

Inmiddels heeft De Bolster veel ervaring opgedaan en expertise verzameld i.s.m. met diverse hulpverlenende instanties en onderwijsinstellingen. Door deze samenwerking trachten we een kansrijk perspectief voor iedere leerling te realiseren.

Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet